ZuydLAN Deelnemersreglement

  Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers en bezoekers van onze evenementen. Ook is het privacystatement van ZuydLAN en de Stichting LANparty Limburg van toepassing. Deze vindt je op https://www.zuydlan.nl/over-ons/privacy. Dit reglement is het laatst gewijzigd op 7 februari 2022.

  Er kunnen daarnaast huisregels van de accomodatie van toepassing zijn.

  1. Toegang en deelname

  1.1. Om deel te nemen aan het evenement moet je vooraf een ticket kopen via een door ons ingesteld verkooppunt. Je ticket geeft je recht op toegang tot de locatie, deelname aan het evenement en de competities.
  1.2. Een ticket is persoonsgebonden en kan zonder toestemming van ons niet worden over gedragen aan iemand anders.
  1.3. Voor deelname aan het evenement moet je op de start van het evenement 16 jaar of ouder zijn.
  1.4. Je moet voor deelname aan het evenement aan ons de volgende gegevens overleggen:
  + Naam
  + Geboortedatum
  + Een e-mailadres
  1.5. Bij toegang tot het evenement is het verplicht je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit legitimatiebewijs moet het hele evenement geldig zijn. Ook tijdens het evenement moet je altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen aan de crew.
  1.6. Je kan tot 14 dagen voor de start van het evenement zoals aangegeven op het toegangsbewijs je ticket annuleren.
  1.7. De organisatie behoudt zich het recht voor om je naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen deelnemers van het evenement uit te kunnen sluiten. Je hebt dan tot de start van het evenement, zoals aangegeven op het toegangsbewijs, recht op teruggave van het betaalde entreegeld.
  1.8. In het geval van 1.6 of 1.7 worden eventuele annuleringen met addons voor bijvoorbeeld catering of merchandise korter dan 14 dagen voor het evenement niet vergoed.
  1.9. We verwachten dat je meewerkt aan eventuele extra controles die wij van overheidswege moeten uitvoeren. Het is mogelijk dat wij hiervoor extra gegevens van je moeten verwerken.

  2. Algemene gedragsregels

  2.1. Je dient te allen tijde instructies van de organisatie, door de organisatie aangewezen personen of medewerkers van de accomodatie direct op te volgen.
  2.2. Je moet je in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw / terrein, de directe omgeving en de organisatie in ieder geval geen last ondervinden van de deelnemer.
  2.3. Je moet je eigen afval opruimen, in de daarvoor bestemde afvalbakken die de organisatie voorzien heeft.
  2.4. Je mag eten en drinken op je eigen plek, mits deze na afloop schoon gemaakt wordt, dan wel niet vies is.
  2.5. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen op het evenemententerrein.

  3. Meegebrachte materialen en software

  3.1. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen meegebrachte spullen.
  3.2. Je bent ook altijd zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die je bedoeld of onbedoeld toebrengt voor spullen van een ander.
  3.2. Het is niet toegestaan om speakers of andere apparaten die geluid produceren mee te nemen of te gebruiken, met uitzondering van een persoonlijke headset.
  3.3. Je mag geen alcohol, drugs, wapens of enige andere verboden voorwerpen/materialen meenemen naar het evenement. Bij vermoeden zal de organisatie hierop controleren en de noodzakelijke maatregelen treffen.
  3.4. Je moet voor alle software die je op ons evenement gebruikt een (aantoonbaar) geldige licentie hebben. Wij nemen dan ook geen aansprakelijkheid als bij enige controle blijkt dat dit niet zo is.
  3.5. Bij constatering van verspreiding / distributie van illegale software ("warez") of ander illegaal materiaal kan je worden uitgesloten van deelname. Ook kunnen we besluiten de bevoegde instanties over te informeren.

  4. Gebruik van onze faciliteiten

  4.1. Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op je eigen risico.
  4.2. Je krijgt voorzieningen voor het gebruik van apparatuur ten behoeve van game-gerelateerde activiteiten. Je mag ook iets anders doen natuurlijk, zolang dit niet illegaal is en geen impact heeft op de faciliteiten die wij jou en andere deelnemers bieden.
  4.3. Je bent altijd zelf aansprakelijk voor alle schade die door jou wordt toegebracht aan de organisatie, ons netwerk, stroomnet, locatie en ander materiaal van de organisatie, de internet provider en overige externe partijen die deze aan ons beschikbaar stellen.
  4.4. Wij vrijwaren ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop je gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Dit geldt ook voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom van anderen.
  4.5. Dingen die we expliciet niet willen zien:
  + Aansluiten van koelboxen, waterkokers en andere keukenapparatuur.
  + Minen van cryptocurrency of andere blockchain-gerelateerde activiteiten

  5. Deelname aan competities

  5.1. De competities die de organisatie aanbiedt zijn op basis van beschikbaarheid en zonder garantie op eventuele prijzen of een andere vergoeding bij deelname.
  5.2. Competities zijn onofficieel en niet gelieerd aan producenten of uitgevers van de te spelen spellen, tenzij anders aangegeven.
  5.3. Arbitrage van de competities wordt uitgevoerd door de organisatie.
  5.4. De richtlijnen ten behoeve van arbitrage zijn vastgelegd in het algemeen compo-reglement. Deze regels kunnen worden aangevuld door extra competitie-specifieke reglementen.
  5.5. Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. De organisatie bepaalt wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan.
  5.6. Bij overtreding van de reglementen, vals spel of andere ongeregeldheden die door jou veroorzaakt worden kan de organisatie maatregelen of sancties aan je opleggen.

  6. Video- en geluidsopnamen

  6.1. De organisatie zet cameratoezicht in ter bescherming van eigendommen van de organisatie, leveranciers en haar deelnemers. Je gaat akkoord met het verwerken en opslaan van deze beelden t.b.v. veiligheidsdoeleinden, schade en diefstal.
  6.2. Tijdens het evenement kunnen video- en geluidsopnamen gemaakt worden die eventueel voor promotiedoeleinden worden gebruikt. Wanneer je niet wil dat je voor deze doeleinden herkenbaar in beeld wordt gebracht moet je dit tijdig melden bij de organisatie tijdens het evenement.

  7. Overige bepalingen

  7.1. Bij het aanmelden voor ons evenement c.q. deelname ervan ga je akkoord met dit algemeen reglement.
  7.2. Bij overtreding van dit reglement, het reglement van de accomodatie of ander overlast gevend gedrag kan de organisatie besluiten om je voor verder verloop van het evenement uit te sluiten. Hier gelden dan de bepalingen onder "1. Toegang en deelname".
  7.3. Wanneer dit reglement niet voorziet in de gegeven situatie beslist de organisatie, na overleg met alle partijen, in de geest van het reglement.
  7.4. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement te allen tijde te wijzigen.
  7.5. Wanneer wij denken dat je dit reglement overtreed kunnen we op diverse manieren hier onderzoek naar doen. Op last van de autoriteiten kan het zo zijn dat we hiervoor gegevens van je over moeten dragen aan daartoe bevoegde vertegenwoordigers.
  © 2024 ZuydLANHeerlen. All Rights Reserved.